Zakládání obchodní společnosti na Slovensku - krok za krokem

08.04.2021

Od zakládání obchodní společnosti mnohých odradí představa komplikovaných administrativně-právních postupů. Je to škoda, protože podnikání formou eseróčkách se pokládá za nejvýhodnější.

Úvodní obrázek. Foto: Shutterstock.com
Úvodní obrázek. Foto: Shutterstock.com

Obchodním společnostem jsme se minulém článku věnovali trošku obšírněji, nyní jsou na řadě praktické záležitosti.

Pokud už máme vybrané obchodní jméno, sídlo, činnosti, základní kapitál a víme, kdo bude osobou jednatele, můžeme přejít k administrativně-právním krokem založení společnosti.

Prvním krokem je založení společnosti. Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli (společníky). Pravost podpisů zakladatelů - společníků na společenské smlouvě musí být úředně ověřena. Společenskou smlouvu může uzavřít i zmocněnec vybaven na to plnou mocí. Plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele se připojí ke společenské smlouvě.

Pokud společnost zakládá jediný zakladatel (tedy bude mít jediného společníka), společenskou smlouvu nahrazuje zakladatelská listina. Zakladatelská listina musí obsahovat stejné podstatné části jako společenská smlouva nebo zakladatelská smlouva.

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • a) obchodní jméno a sídlo společnosti,
 • b) určení společníků uvedením názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 • c) předmět podnikání (činnosti),
 • d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka a výšku splacených vkladů při založení společnosti včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, a pokud jde o nepeněžité vklady, i jejich předmět a určení peněžní částky, v jaké se nepeněžitý vklad započítává na vklad společníka, ke kterému se zavázal,
 • e) jména, bydliště a rodná čísla prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti; při zahraniční fyzické osobě uvádí datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno,
 • f) jména, bydliště a rodná čísla členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje; při zahraniční fyzické osobě uvádí datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno,
 • g) určení správce vkladů podle § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku,
 • h) výši fondu, pokud společnost vytváří rezervní fond při svém vzniku, výšku, do které je společnost povinna rezervní fond doplňovat, a způsob doplňování,
 • i) výhody poskytnuté osobám podílejícím se na založení společnosti nebo na činnostech smerujúch k nabytí oprávnění na její činnost,
 • j) předpokládané náklady společnosti související se založením a s vznikem společnosti,
 • k) další údaje, pokud tak stanoví zákon.

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě.

Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení listiny, kterou se prokazuje živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku a jeho podání

Návrh na zápis společnosti do OR se podává na formuláři, jehož vzor stanoví vyhláška MS SR č. 25/2004 CFU Pro podání návrhu na zápis nově založené společnosti s ručením omezeným se použije formulář č. 7, který se nachází na stránce Obchodního rejstříku. Na první straně jsou všeobecné údaje o tom, kdo podává návrh a na který soud se podává. Místní příslušný soud je okresní soud v sídle krajského soudu, a to pro právnické osoby, které mají sídlo v obvodu tohoto krajského soudu. Například pokud má společnost sídlo v Považské Bystrici, místě příslušný soud je Okresní soud Trenčín.

Novinkou v legislativě při podávání návrhu a příloh je možnost podat návrh na tzv. jednotném kontaktním místě (JKM). Od 1. června 2010 mohou předkladatelé podat návrh na zápis obchodní společnosti kromě možnosti tzv. osobního podání nebo elektronického podání prostřednictvím JKM. Úkoly JKM v České republice provádějí obvodní úřady a jejich odbory živnostenského podnikání. Výhodou je zejména to, že na Obvodním úřadě, oboru Živn. podnikání, se vybavuje i oprávnění na živnostenskou činnost - živnostenský list.

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé společnosti a podpisy musí být ověřeny.

Přílohami k návrhu, které se podávají spolu s návrhem, jsou:

 • zakladatelský dokument a stanovy právnické osoby, pokud se vyhotovují,
 • listina, kterou se prokazuje podnikatelské oprávnění k provádění činnosti, která se má do obchodního rejstříku zapsat jako předmět podnikání (živnostenský list); to neplatí, jestliže se na provádění této činnosti oprávnění nevyžaduje nebo předmět podnikání stanoví zvláštní zákon,
 • podpisový vzor jednatele,
 • prohlášení správce vkladu.

Spolu s návrhem a přílohami se přikládá soudní poplatek ve výši 331,50 €. Registrové soudy jsou povinny zapsat společnost do obchodního rejstříku do pěti pracovních dnů od podání návrhu.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Společnost COLORCODE, založená v roce 2008 v Jižní Koreji, prodává na našem trhu kosmetiku se značkou TERRAZEN prostřednictvím svého dooc. Pokud máte zájem o koupi této kosmetiky a hledáte recenze a zkušenosti těch, kteří si již značku TERRAZEN zakoupili, jste na správném místě.