Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

07.04.2021

V současné době, kdy je nedostatek pracovních míst, mají ještě obtížnější situaci osoby, které jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodněné nebo handicapované. Stát se jim snaží pomáhat a podporovat je v začleňování do společenského i pracovního života. Jednou z forem státní podpory je zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále ZOZP). 

Úvodní obrázek Foto: Shutterstock.com
Úvodní obrázek Foto: Shutterstock.com

Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvláštní ochrana na trhu práce. Tato problematika je řešena v §67 - 84 Zákona č. 1/1991 o zaměstnanosti a také v dalších zákonech a vládních nařízeních. Zákon vymezuje občany se změněnou pracovní schopností (dále ZPS) a změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením. Stanoví, že občanem se ZPS je "občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popř. přípravy k pracovnímu uplatnění".

Občanem se ZPS je vždy občan, který:
A/ je poživatelem částečného invalidního důchodu, nebo
B/ byl uznán částečně invalidním, i když mu nevznikl nárok na částečný invalidní důchod, nebo mu vznikl nárok na částečný invalidní důchod, avšak tento důchod se pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nevyplácí.


Občanem se ZPS s těžším zdravotním postižením je "občan, který má mimořádně omezenou možnost pracovního uplatnění včetně přípravy k němu a může se uplatnit jen ve zcela úzkém okruhu zaměstnání, popř. v zaměstnání za mimořádně upravených pracovních podmínek".
Dále jsou zákonem vymezena práva a povinnosti subjektů, které se na ZOZP podílejí.

Zaměstnavatelé s více než 20 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl činí 5 %. Tato povinnost může být nahrazena odebíráním výrobků od subjektů zaměstnávajících z 55 % zdravotně postižené, zadáváním výrobních programů těmto subjektům nebo odvodem do státního rozpočtu. Výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se ZPS, o kterého zaměstnavatel nesplnil podíl, 0,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství uveřejněné. Možnost odvodu do státního rozpočtu je odepřena organizačním složkám státu či zaměstnavatelům státem zřízeným. Zákon dále zavádí pro zaměstnavatele povinnost spolupracovat s úřadem práce. Ten vede evidenci osob zdravotně postižených, ze které vyčleňuje osoby vhodné pro zaměstnávání. Dále eviduje volné pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením, zajišťuje jim poradenství, pracovní rehabilitaci, příp. specializované rekvalifikační kurzy.

K právům zaměstnavatele patří požadovat po úřadu práce poradenství pro ZOZP a součinnost při vyhledávání vhodných osob. Při splnění zákonných požadavků má zaměstnavatel nárok na získání finančního příspěvku ze státního rozpočtu či úhradu nákladů. Mezi tyto zákonné požadavky mj. patří vytvoření chráněných pracovních míst (tj. míst vytvořených pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce, musí být provozováno nejméně po dobu 2 let), chráněných dílen a absence nedoplatků na daních a pojistném (z toho může MPSV učinit výjimku). Za ZOZP zaměstnavateli přísluší také sleva na daních 18 000 Kč za každého zaměstnance se ZPS a 60 000 Kč za každého zaměstnance se ZPS s těžším zdravotním postižením. U daně z příjmů právnických osob pak u poplatníka zaměstnávajícího nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl pracovníků se ZPS činí více než 50 % průměrného počtu pracovníků, se sazba daně snižuje na polovinu.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového
 

Společnost COLORCODE, založená v roce 2008 v Jižní Koreji, prodává na našem trhu kosmetiku se značkou TERRAZEN prostřednictvím svého dooc. Pokud máte zájem o koupi této kosmetiky a hledáte recenze a zkušenosti těch, kteří si již značku TERRAZEN zakoupili, jste na správném místě.

Unavené oči mohou být důsledkem dlouhého čtení, práce na počítači nebo používání mobilních zařízení. Můžete vyzkoušet následujících 7 cviků, které uvolní a posílí vaše oční svaly.